Nieuwe paswoord bewaren

Disclaimer, privacy- en cookiebeleid VillasinFrankrijk.be 

De website www.villasinfrankrijk.be (hierna “VillasinFrankrijk.be ” of de “website”) is eigendom van en wordt uitgebaat door HV Consulting, met maatschappelijke zetel te Lekestraat 95, 9900 Eeklo en met ondernemingsnummer BE0782.722.692. VillasinFrankrijk.be fungeert als verzamelsite, zoekmachine en online platform tussen aanbieders van tijdelijke accommodatie (hierna de “logiesverstrekker”) enerzijds en anderzijds personen die geïnteresseerd zijn in of op zoek zijn naar logement binnen het aanbod van VillasinFrankrijk.be. VillasinFrankrijk.be brengt via haar platform vraag- en aanbodzijde bij elkaar en maakt het via de op de website aangeboden tools mogelijk en gemakkelijk om het aanbod van logement (volgens aard, regio, prijs, periode, capaciteit, enz.) te vergelijken, een verblijf te plannen en vervolgens te boeken bij de logiesverstrekker via diens eigen website en zonder verdere tussenkomst van VillasinFrankrijk.be. 

Langs deze weg informeert VillasinFrankrijk.be iedere gebruiker van de website (hierna de “gebruiker van de website”) over de persoons- en andere gegevens die VillasinFrankrijk.be verzamelt, bewaart en verwerkt wanneer gebruikt wordt gemaakt van de website van VillasinFrankrijk.be. De behandeling, bewaring en/of de verwerking van persoonsgegeven is onderworpen aan en gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aanverwante bepalingen. Voor meer informatie wensen of vragen over het (privacy-)beleid van VillasinFrankrijk.be kan de gebruiker van de website contact opnemen met VillasinFrankrijk.be op info@villasinfrankrijk.be. De gebruiker van de website heeft recht op informatie over de opgeslagen gegevens, alsmede op rechtzetting, afscherming of verwijdering van deze gegevens. De gebruiker van de website kan bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en overdracht van persoonsgegevens.

Om haar dienstverlening te realiseren en optimaliseren, kan VillasinFrankrijk.be de gebruiker van de website vragen om zijn of haar naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer, betalingsinformatie, namen van medereizigers en zijn of haar voorkeuren voor verblijf mee te delen aan VillasinFrankrijk.be met het oog op de verwerking hiervan. Bij ieder bezoek van (een pagina van) de website van VillasinFrankrijk.be, kan daarnaast het IP-adres van de gebruiker van de website, de datum en tijd van zijn of haar bezoek worden verzameld. Dit gebeurt anoniem en om de diensten van VillasinFrankrijk.be te verbeteren. VillasinFrankrijk.be is niet verantwoordelijk voor de mededeling van persoonsgegevens aan, dan wel de verwerking, bewaring of overdracht van persoonsgegevens door de logiesverstrekker die gebruik maken van VillasinFrankrijk.be. 

De logiesverstrekker moet vooraf een gebruikersaccount en -profiel aanmaken bij VillasinFrankrijk.be waarmee diens persoonlijke instellingen, gegevens van het logement en bijhorende informatie worden opgeslagen en beheerd. De logiesverstrekker kiest zelf welke informatie via deze weg op VillasinFrankrijk.be ter beschikking wordt gesteld, maar stemt er mee in dat deze (in ieder geval welbepaalde minimaal vereiste informatie zoals naam, adres, capaciteit, prijzen, beschikbaarheid) vervolgens via VillasinFrankrijk.be kenbaar wordt gemaakt aan gebruiker van de website en in het algemeen ter beschikking wordt gesteld aan derden. VillasinFrankrijk.be is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de informatie die door de logiesverstrekker ter beschikking wordt gesteld en behoudt zich het recht voor deze te weigeren of te verwijderen van de website indien deze op één of andere wijze aanstootgevend, foutief, misleidend, agressief en/of beledigend van aard is. 

De gebruiker van de website is in welke hoedanigheid dan ook uitsluitend en te allen tijde verantwoordelijkheid voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft aan VillasinFrankrijk.be dan wel ter beschikking stelt op de website. 

VillasinFrankrijk.be behoudt zich het recht voor om de door de gebruiker van de website meegedeelde informatie te gebruiken voor communicatiedoeleinden, accountbeheer, marketing, fraudepreventie en het verbeteren van de diensten van VillasinFrankrijk.be in het algemeen. 

De gegevens van de website zijn in de regel bedoeld voor informatieve doeleinden in het kader van de dienstverlening van VillasinFrankrijk.be. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies aan de gebruiker van de website worden beschouwd. Het gebruik ervan is op eigen risico en VillasinFrankrijk.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie van welke aard dan ook (bijvoorbeeld de correctheid van prijzen of de beschikbaarheid van logement). Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker van de website dient desgevallend op haar juistheid te worden nagegaan bij VillasinFrankrijk.be of de betreffende logiesverstrekker.

De inhoud van de website kan regelmatig aangepast worden en VillasinFrankrijk.be behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder mededeling. De inhoud van deze website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software enz. is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan VillasinFrankrijk.be of aan derden die het gebruik ervan aan VillasinFrankrijk.be hebben toegestaan.

De gebruiker van de website is, om welke reden dan ook, niet gerechtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door VillasinFrankrijk.be. VillasinFrankrijk.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker van de website.

Eventuele links naar andere websites houden op geen enkele wijze enige erkenning of goedkeuring in van de inhoud van deze sites en VillasinFrankrijk.be is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die websites wordt gemaakt of voor de informatie die daarop voorkomt. VillasinFrankrijk.be is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan zichzelf in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke. 

Om de website te optimaliseren voor herhaald gebruik maakt de website gebruik van cookies die tijdens het gebruik op uw computer geplaatst kunnen worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal bij de gebruiker van de website worden gebruikt wanneer deze surft en die het gebruiksgemak van de website ten goede komen door de gebruiker van de website herkenbaar te maken voor de website. Het gebruik van cookies kan door de gebruiker van de website worden verhinderd in de instelling van zijn of haar webbrowser, doch de instemming van de gebruiker van de website met het gebruik van cookies door VillasinFrankrijk.be wordt vermoed. Het verhinderen van het gebruik van cookies door de gebruiker van de website kan een negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring van de website. 

Het Belgisch recht is van toepassing op de website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde bevoegd.