Nieuwe paswoord bewaren

Uw zoekresultaat

Algemene voorwaarden VillasinFrankrijk.be 

Identificatie, aard van de dienstverlening en rechtsverhouding.
De dienstverlening van VillasinFrankrijk.be (hierna “VillasinFrankrijk.be”, uitgebaat door Hilde Verduyn, Consulting & Management Services, met maatschappelijke zetel te Eeklo 9900, Tieltsesteenweg 22 en met ondernemingsnummer BTW  BE0740.669.630) wordt uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de website www.villasinfrankrijk.be (hierna de “website”). VillasinFrankrijk.be fungeert als zoekmachine en online platform tussen aanbieders van tijdelijke accommodatie (hierna de “logiesverstrekker”) enerzijds en anderzijds personen die geïnteresseerd zijn in of op zoek zijn naar logement binnen het aanbod van VillasinFrankrijk.be (hierna de “gebruiker”). VillasinFrankrijk.be brengt via haar platform vraag- en aanbodzijde bij elkaar en maakt het via de op de website aangeboden tools mogelijk en gemakkelijk om het aanbod van logement (volgens aard, regio, prijs, periode, capaciteit, enz.) te vergelijken, een verblijf te plannen en vervolgens te boeken bij de logiesverstrekker via diens eigen website zonder verdere tussenkomst van VillasinFrankrijk.be.

Wanneer de gebruiker een boeking maakt bij een logiesverstrekker via de website van VillasinFrankrijk.be, ontstaat een (contractueel bindende) rechtsverhouding tussen de gebruiker en de logiesverstrekker bij wie hij of zij een boeking maakt. VillasinFrankrijk.be is een loutere tussenpersoon tussen de logiesverstrekker en de gebruiker door middel van de uitwisseling van gegevens tussen beiden, zonder enige andere tussenkomst, betrokkenheid of verantwoordelijkheid in de contacten of rechtsverhoudingen tussen de logiesverstrekker en de gebruiker. VillasinFrankrijk.be treedt niet op als organisator, reisbureau of bemiddelaar. De algemene voorwaarden van de betreffende logiesverstrekker zijn in hoofdorde van toepassing (bijvoorbeeld voor het eventuele recht om te annuleren) op de rechtsverhouding tussen de logiesverstrekker en de gebruiker. De betaling, boeking en alle verdere afhandeling gebeuren via de betreffende logiesverstrekker.

De algemene voorwaarden die op enig ogenblik op de website zijn opgenomen, zijn op dat ogenblik steeds van toepassing op het gebruik van de website van VillasinFrankrijk.be. Door ieder gebruik van de diensten van VillasinFrankrijk.be (met name door registratie als logiesverstrekker of door boeking bij een logiesverstrekker) bevestigt de logiesverstrekker dan wel de gebruiker dat hij of zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Deze voorwaarden kunnen veranderd en aangepast worden door VillasinFrankrijk.be. Onder geen beding zullen andere algemene voorwaarden toepassing vinden en hebben de algemene voorwaarden van VillasinFrankrijk.be steeds voorrang op andere algemene voorwaarden. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Verantwoordelijkheid van de logiesverstrekker en de gebruiker

De informatie die op de website wordt verstrekt, is informatie die de logiesverstrekkers verschaffen en waarvoor zij als enige verantwoordelijk zijn. Deze informatie is logischerwijze onderhevig aan bijwerkingen en/of wijzigingen. De logiesverstrekkers dienen deze informatie (tarieven, beschikbaarheid en andere informatie) zelf te onderhouden en te actualiseren. Deze informatie wordt niet door VillasinFrankrijk.be gecontroleerd. Bijgevolg is VillasinFrankrijk.be niet verantwoordelijk voor enige fout op of onbeschikbaarheid van de website of de website van de logiesverstrekker. Daarnaast is ook de gebruiker verantwoordelijk voor de informatie die hij of zij aan VillasinFrankrijk.be bezorgt of plaatst of de website of een website van de logiesverstrekker. 

VillasinFrankrijk.be is niet verantwoordelijk voor enige onnauwkeurige, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of voor het ontbreken van informatie afkomstig van de logiesverstrekker of de gebruiker. De logiesverstrekker en de gebruiker zijn steeds verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de informatie (waaronder tarieven en beschikbaarheid) die op de website wordt verstrekt. De terbeschikkingstelling van deze informatie op de website, betekent niet dat VillasinFrankrijk.be deze goedkeurt of de kwaliteit, het serviceniveau of de classificatie van enige accommodatie die beschikbaar wordt gesteld door een logiesverstrekker via de website aanbeveelt, bevestigt of goedkeurt. 

Het is de logiesverstrekker en de gebruiker niet toegestaan om op de website inhoud te publiceren die reclame bevat, irrelevant of opzettelijk onjuist is, immoreel, pornografisch of op andere wijze aanstootgevend is, de rechten van derden op welke wijze dan ook schendt, toepasselijke wetgeving schendt of een strafbaar feit uitmaakt, virussen of andere computerprogramma´s bevat die soft- of hardware kunnen beschadigen of op een andere wijze het gebruik van een computer op een ongewenste manier kunnen aantasten, enquêtes of kettingbrieven bevat, of het doel heeft om persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen voor welk doel dan ook. VillasinFrankrijk.be behoudt zich het recht voor om de logiesverstrekker of de gebruiker de toegang tot zijn gebruikersaccount of tot de website te ontzeggen indien deze zich niet aan het voorgaande houden. 

De logiesverstrekker is gehouden tot volledige vrijwaring van VillasinFrankrijk.be ten aanzien van de gebruiker of enige derde voor enige vordering ten aanzien van VillasinFrankrijk.be die zou voortvloeien uit een schending de in dit onderdeel vermelde verantwoordelijkheden.

VillasinFrankrijk.be gebruikersaccount voor logiesverstrekkers

De logiesverstrekker moet bij het eerste gebruik een gebruikersaccount en -profiel aanmaken bij VillasinFrankrijk.be via de website en zich zo registeren als VillasinFrankrijk.be logiesverstrekker alvorens hij zijn accommodatie kan aanbieden via de website. Het is een logiesverstrekker niet toegestaan om meer dan één gebruikersaccount en- profiel te hebben. De logiesverstrekker is verantwoordelijk voor de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid van alle gegevens die bij de registratie worden ingevoerd. De logiesverstrekker is ertoe gehouden om VillasinFrankrijk.be onverwijld te informeren over veranderingen en om zijn of haar gegevens meteen te veranderen of bij te werken. Het is de logiesverstrekker niet toegestaan dezelfde accommodatie die hij aanbiedt via de website aan andere voorwaarden aan te bieden aan de gebruiker of derden. 

Aanbod, prijzen en beschikbaarheid. 

Het op de website vermelde aanbod, de prijzen en de beschikbaarheid van de aangeboden accommodatie betreffen informatie die de logiesverstrekker op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid verstrekt. De prijzen vermeld op de website gelden ten titel van inlichting en zijn aangeduid in euro. De prijzen die op de website worden weergegeven zijn in principe inclusief BTW en exclusief bijkomende belastingen en bijkomende faciliteiten. Dit geldt tenzij dit anders staat vermeld op de website van de logiesverstrekker of in de bevestigingsmail die de gebruiker na boeking van de logiesverstrekker ontvangt. VillasinFrankrijk.be verbindt zich ten aanzien van de gebruiker op geen enkele wijze omtrent de door de logiesverstrekker meegedeelde prijzen en beschikbaarheid dan wel het actueel karakter of de afdwingbaarheid ervan. VillasinFrankrijk.be komt evenmin tussen in de (terug-)betaling van enige boeking tussen de gebruiker en de logiesverstrekker.

Annuleren.

De mogelijkheid tot annuleren van een boeking wordt niet door VillasinFrankrijk.be voorzien en is afhankelijk van de algemene voorwaarden van iedere logiesverstrekker en de overeenkomst tussen de logiesverstrekker en de gebruiker. VillasinFrankrijk.be garandeert op geen enkele wijze de mogelijkheid tot annuleren van een boeking dan wel tot terugbetaling van eventueel vooruitbetaalde bedragen door de logiesverstrekker aan de gebruiker.

Beoordelingen.

In functie van de werkwijze van de logiesverstrekker of de overeenkomst tussen de logiesverstrekker en de gebruiker, kan de gebruiker beoordelingen van een aangeboden accommodatie en een door hem of haar genoten verblijf insturen naar de logiesverstrekker. De logiesverstrekker beoordeelt zelf of en op welke wijze deze beoordelingen op zijn of haar website worden geplaatst, zonder tussenkomst van VillasinFrankrijk.be. VillasinFrankrijk.be behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht zulke beoordelingen over te nemen op de website. Wanneer de gebruiker een beoordeling instuurt, wordt hij verondersteld daarmee in te stemmen.

Aansprakelijkheid. 

VillasinFrankrijk.be is niet gehouden tot vergoeding voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de door VillasinFrankrijk.be geleverde diensten. VillasinFrankrijk.be staat niet in voor fouten begaan door onderaannemers zoals logiesverstrekkers. Indien de aansprakelijkheid van VillasinFrankrijk.be, als gevolg van een toerekenbare en aantoonbare fout van VillasinFrankrijk.be, zou komen vast te staan, wordt de aansprakelijkheid van VillasinFrankrijk.be beperkt tot directe en materiële schade, met uitsluiting van o.m. winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en/of vorderingen van derden. VillasinFrankrijk.be is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, tekortkomingen van de gebruiker of voor een daad van de gebruiker of een derde. De logiesverstrekker vrijwaart VillasinFrankrijk.be volkomen en te allen tijde voor enige aansprakelijkheid voortspruitend uit de rechtsverhouding tussen de gebruiker en de logiesverstrekker ten aanzien waarvan VillasinFrankrijk.be een loutere tussenpersoon is zonder enige betrokkenheid in de verbintenissen die de gebruiker en de logiesverstrekker ten aanzien van elkaar opnemen.

Intellectuele rechten. 

De diensten en daarin vervatte ontwerpen verleend door VillasinFrankrijk.be alsook de inhoud en alle onderdelen van de website (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (zoals het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan VillasinFrankrijk.be, de logiesverstrekker of aan derden die het gebruik ervan aan VillasinFrankrijk.be hebben toegestaan. 

De logiesverstrekker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor (het verwerven van) de intellectuele rechten die van toepassing (kunnen) zijn op de informatie en/of inhoud die de logiesverstrekker op de website plaatst en ter beschikking stelt. De logiesverstrekker verklaart en erkent hierbij geen inbreuk te maken op de rechten van derden waarbij de logiesverstrekker verklaart om VillasinFrankrijk.be volledig en te allen tijde te vrijwaren voor eventuele vorderingen vanwege derden wier intellectuele rechten zouden zijn geschonden wegens gebruik door VillasinFrankrijk.be al dan niet op de website.

Niemand is om welke reden dan ook gerechtigd om gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen van VillasinFrankrijk.be te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen of om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. De levering van diensten door VillasinFrankrijk.be houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van intellectuele rechten in. Het is niet toegestaan, om welke reden dan ook en op welke wijze dan ook, om een automatische link in te stellen tussen de website en een andere website dan wel enige link die automatisch terugkoppelt naar de website, zonder toestemming van VillasinFrankrijk.be. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de geldende wetgeving. 

Geschillen en bevoegdheid. 

In geval van enige betwisting tussen VillasinFrankrijk.be, de gebruiker en/of de logiesverstrekker in verband met het gebruik van website of de diensten van VillasinFrankrijk.be en/of de toepassing of de interpretatie van deze algemene voorwaarden, zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door VillasinFrankrijk.be houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg.